นโยบายการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขและรับประกัน แบตเตอรี่ของบริษัท

ทางบริษัทขอเรียนแจ้งลูกค้า ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างไว้วางใจซึ่งกันและกัน กับการรับประกันสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปและนำไปใช้อย่างถูกต้องในรถยนต์ของท่าน และปฎิบัติการดูแลรักษาแบตเตอรี่ (ในบางรุ่นที่ต้องเติมน้ำกลั่น)  ลูกค้าที่ซื้อแบตเตอรี่ไปหากมีปัญหาการใช้งานจากสินค้า  กรุณาติดต่อ ทางบริษัทได้  โดยเงื่อนไขการรับประกัน มีรายละเอียด คือ

 1. บริษัทรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ เฉพาะแบตเตอรี่ที่เสียหายเนื่องจากการบกพร่องจากการผลิต โดยรับประกัน 12 เดือนสำหรับแบตเตอรี่ทุกรุ่นที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่จากบริษัท  นับจากวันที่ซื้อ  โดยก่อนการจำหน่ายบริษัทได้ตรวจสอบค่าสำคัญของแบตเตอรี่ทุกครั้ง  ค่า Volt ค่า CCA เป็นต้น
 2. ข้อยกเว้นการรับประกัน
  1. พ้นระยะการรับประกันที่กำหนด
  2. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เช่นเกิดการสปา์ค ขั้วละลาย การถอดขั้วที่ไม่ถูกต้อง
  3. การรับประกันนี้ จะไม่รวมถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ
  4. การรับประกันนี้ จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือทำให้แบตเตอรี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือการชาร์จจากร้านอื่นๆ มาก่อน
 3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่เกิดจาก
  1. ประจุไฟเกิน หรือ Overcharge จากระบบตัวรถยนต์  ไดชาร์จทำงานผิดปกติ
  2. จ่ายไฟเกิน หรือ ปล่อยให้แบตเตอรี่ใช้งานนานเกิน จนไฟหมด เช่นลืมเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืน ระบบไฟรั่วในรถยนต์
  3. ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งต่ำกว่าเแผ่นธาตุ
  4. รถจอดหรือเก็บไว้นาน โดยไม่ใช้งาน และไม่ได้ปฎิบัติการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ (ทำการสตาร์ทเครื่อง เพื่อให้มีการชาร์ทไฟเก็บไว้ ทุกๆ อาทิตย์)  กรณีนี้ แบตเตอรี่ปรกติจะมีการคลายประจุไฟฟ้า จนหมด แต่ก็สามารถ recharge ไฟขึ้นมาได้ สามารถติดต่อทางบริษัท ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางส่วน
  5. แบตเตอรี่เปลือก ฝา แตกขั้วชำรุด ซึ่งเกิดจากผู้ใช้
  6. การเติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ เช่นการเติมน้ำกรด มีคราบน้ำมันในแบตเตอรี่
  7. การใช้งานผิดประเภท นอกเหนือการสตาร์ทเครื่องยนต์
  8. การนำแบตเตอรี่ไปใช้กับรถยนต์ ที่มีการจ่ายไฟเพิ่มขึ้น เช่นการติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่ม หรือติดอุปกรณ์การใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง  เพราะทำให้แบตเตอรี่มีการใช้ไฟมากเกินกับประเภทแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่
 4. ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทจะชดเชยสินค้าให้เพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูกเท่านั้น โดยจะนับวันรับประกันต่อเนื่องจากลูกแรก
 5. บริษํทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การลากจูง ค่าชดเชยใดๆ ค่าแรงการถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่
 6. บริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เกิดจากการร้องเรียนของลูกค้าทุกครั้ง ซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน แต่จะรับเรื่องร้องเรียนทันที พร้อมตรวจสอบเบื้องต้นให้เร็วที่สุด
 7. ถ้าแบตเตอรี่ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ โดยการทดสอบจากเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน ระบุว่าแบตเตอรี่ยังมีค่าไฟที่อยู่ในสภาพใช้งานได้เกิน 80%ในช่วง 1-6 เดือนแรกของการใช้งาน และ 70% ในช่วง 7-12 เดือนหลังการใช้งาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการชดเชย