Strong Grid VS PowerFrameGrid

หลักการของแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นการสร้างปฎิกิริยาเคมี ที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของประจุ บวกและลบ ที่เป็นส่วนสำคัญของกระแสไฟฟ้า ด้วยความดัน 12 Volt ในแบตเตอรี่รถยนต์จะแบ่งออกเป็น 6 ช่อง เพื่อให้เกิดความดันของกระแสไฟแต่ละช่อง 2 Volt

ในแต่ละช่องจะมีการสร้างขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ โดยมีโครงสร้างแผ่นธาตุเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ช่วยทำให้เกิดปฎิกิริยาเคมี เกิดการไหลเวียนได้ประจุบวกและลบจำนวนมากจนรวมกันเป็นแรงดันไฟฟ้าขนาด 2 Volt ในแต่ละช่อง

ดังนั้นแผ่นธาตุจึงเป็นหัวใจสำคัญของแบตเตอรี่  ถ้าจำนวนแผ่นธาตุมากก็สามารถสร้างและเก็บประจุไฟฟ้าได้มาก เช่น แบตเตอรี่ขนาด 100 แอมป์ ก็จะมีแผ่นธาตุต่อช่อง 18 แผ่น  ถ้า 200 แอมป์ ก็จะมีแผ่นธาตุ 33 แผ่นต่อช่อง

การสร้างและเก็บประจุไฟฟ้า ดังกล่าว จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแผ่นธาตุ วัสดุ พื้นที่ผิว ความแข็งแกร่งต่อการผุกร่อนของเคมีที่มีต่อแผ่นธาตุ

60-70% แบตเตอรี่รถหมด เสื่อมเสีย ใช้งานไม่ได้ เกิดจากแผ่นธาตุไม่สมบูรณ์ เพราะไม่สามารถสร้างและเก็บประจุไฟ ได้

โดยทั่วไปเราจะเห็นโครงสร้างแผ่นธาตุเป็นตาข่ายสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อความต้านทานไฟฟ้า การติดเกาะของตะกรันทางเคมี การกระจายของกระแสไฟ

โดยสรุป โครงสร้างของแผ่นธาตุจึงเป็นหัวใจสำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์อย่างยิ่ง  ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างแผ่นธาตุ การเลือกใช้วัสดุการผลิต และกระบวนก